1. PASSAR DE DECIMAL A FRACCIÓ I VICEVERSA  

http://nosolomates.es/ayuda/ayuda/generatriz.htm

http://www.vitutor.com/di/r/a_9e.html

 

2. ERROR RELATIU I ABSOLUT                             

https://www.youtube.com/watch?v=5cmpf8FNX2c

3. POTÈNCIES

http://www.aplicaciones.info/decimales/poten01.htm

http://matematico.es/ejercicios/1699-Potencias-de-exponente-entero-Calculo/Potencias-de-exponente-entero-Calculo-(19).html

http://platea.pntic.mec.es/~anunezca/unidades/3_eso/Potencias/PotNeg.htm (l’heu de fer al quadern i després comprovar)

 

REPÀS GENERAL DE POTÈNCIES I NOTACIÓ CIENTÍFICA:

http://matematico.es/competicion/mapa/capitulo/2-eso-capitulo-4.html

 

     

  1. EXPRESSAR EN NOTACIÓ CIENTÍFICA

http://www.genmagic.net/mates2/nc1c.swf

http://www.aaamatematicas.com/g8_71fx1.htm

http://www.educaplus.org/play-179-Notaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica.html

2. OPERACIONS AMB NOTACIÓ CIENTÍFICA

http://www.aularagon.org/files/espa/espad/MateTecno/bloque3/Unidad01/pagina_11.html

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Potencias_mac/potencias4.htm

http://www.aaamatematicas.com/mul71nx2.htm

 

 

_____________________________________________________________________________________________

OPERACIONS AMB DECIMALS:         

 

 

JOC1:REPÀS GENERAL DELS NOMBRES  DECIMALShttp://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html

JOC2: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena3/2quincena3_contenidos_2a.htm

 

TRUNCAMENT/ARRODONIMENT:                                                

JOC3: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena3/2quincena3_contenidos_1b.htm

JOC4:http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_ud6_redondear_decimales/frame_prim.swf

JOC5: PRACTICA EN 3MINhttp://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/04/Redondea3minutos.swf

 

AUTOAVALUACIÓ:http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena3/2quincena3_autoeval_1a.htm

EXERCICIS PER FER AL QUADERN AMB SOLUCIONARI:http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/tabla-redondear-decimales.php?R=&mixed=3&col=1&row=16&decimals=&font=Default&FontSize=12pt&pad=12&ptitle=&Submit=Submit

 

Anuncios